STREFA KLIENTA Szukaj w serwisie...


Regulamin korzystania z serwisów: czasnatrenera.pl, poltren.pl, web.poltren.pl, bibel.poltren.pl oraz trener-personalny.poltren.pl zwanych dalej serwisem jest oraz warunki sprzedaży publikacji elektronicznych i usług


Regulamin obowiązuje od: 25.12.2014.


§ 1 - INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisów internetowych znajdujących się w domenach internetowych czasnatrenera.pl, poltren.pl, web.polten.pl, bibel.poltren.pl oraz trener-personalny.poltren.pl zwanych dalej serwisem, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie, publikacji elektronicznych i usług.

 2. Sprzedawcą usług i publikacji elektronicznych oraz Administratorem i właścicielem serwisu jest firma POLTREN Wojciech Kowalczyk (zs. 05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 12/16, NIP: 536-113-98-97, Regon: 146155672, tel. 570 506 501, strona internetowa: www.czasnatrenera.pl, e-mail: kontakt[at]poltren.pl - gdzie [at]=@).

 3. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja Polityki prywatności dostępnej na stronie: https://www.czasnatrenera.pl/pds/polityka-prywatnosci.html.

  Internauta, który zgodził się z Polityką prywatności może przeglądać zasoby serwisu bez żadnych zobowiązań, jednakże z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w serwisie (np. poprzez: złożenie zamówienia, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email, zapisanie strony na dysku własnego komputera), staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.

  Użytkownik, który nie zgadza się z Regulaminem serwisu lub jego Polityką prywatności powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w serwisie.

 4. Kanałami porozumiewania się z Użytkownikiem serwisu są: strona internetowa oraz poczta elektroniczna i telefon wyszczególnione w § 1 ust. 2.

 5. Administrator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika (ze skutkiem natychmiastowym), przed upływem okresu ważności usług(i) w przypadku stwierdzenia działania Użytkownika na szkodę serwisu poprzez upublicznianie, nielegalne rozpowszechnianie, kopiowanie bez zezwolenia, odsprzedawanie i modyfikowanie chronionych prawami autorskimi, treści serwisu i jego publikacji oraz w przypadku rażącego naruszania przez Użytkownika warunków Regulaminu i Polityki prywatności - po uprzednim wezwaniu Użytkownika drogą e-mailową do zaprzestania i ew. usunięcia skutków powyższych działań.

  Wezwanie do zaniechania naruszeń jak i oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia usług dla swej skuteczności wymagają przesłania Użytkownikowi droga e-mailową, na podany przez niego przy zamawianiu usługi/produktu, adres e-mailowy. Wszelkie pisma kierowane na podany przez Użytkownika przy zamawianiu usługi/produktu adres e-mailowy, uważa się za skutecznie doręczone. W przypadku zmiany adresu e-mailowego w trakcie trwania usługi, Użytkownik zobowiązany jest do jego wskazania, w przeciwnym razie ostatnio podany adres uznaje się za prawidłowy.

  W przypadku zaprzestania świadczenia usług z ww. powodów, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

 6. Każdego Użytkownika dokonującego zakupu usług w postaci treningów personalnych obowiązuje także Regulamin treningów.§ 2 - PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie publikowane przez serwis materiały, niezależnie od formy w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi.

 2. Rozpowszechnianie materiałów za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, czy dalsze odsprzedawanie, a także udostępnianie w internecie i innych środkach publicznego przekazu, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.
  Wyjątek stanowią tylko te materiały, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści, pod warunkiem, że będą przestrzegane zalecenia podane razem z zezwoleniem.

 3. Dopuszcza się kopiowanie materiałów publikowanych przez serwis tylko na własny użytek, tj. w celach niekomercyjnych.

 4. Firmy pragnące korzystać z publikowanych przez serwis materiałów w celach komercyjnych, powinny zawrzeć z właścicielem serwisu pisemną umowę na wykorzystanie tych materiałów oraz nabyć prawa licencyjne.


§ 3 - ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH W FORMIE E-BOOKÓW

 1. Za pośrednictwem serwisu CzasNaTrenera.pl Użytkownik może dokonać zakupu publikacji elektronicznych w postaci e-booków (format PDF).

 2. Opłatę za publikację Użytkownik może uiścić wyłącznie poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Sprzedawcy po uprzednim zawarciu ze Sprzedawcą Umowy na odległość w sposób opisany w § 3 ust. 3 regulaminu.

 3. Do zawarcia Umowy na odległość konieczne jest potwierdzenie przez Użytkownika faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności, akceptowania zawartych w nich postanowień oraz podanie danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu e-mailowego), a następnie złożenie zamówienia poprzez kliknięcie na stronach serwisu przycisku "Potwierdzam złożenie zamówienia" i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na kolejnych etapach składania zamówienia.

  Jeżeli w terminie 7 dni od zawarcia Umowy na odległość Użytkownik nie uiści opłaty wynikającej z Umowy - Umowę uznaje się za nieważną, a Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

  Zawierając Umowę na odległość o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownik zobowiązany jest także do wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia (tj. w tym przypadku na wysyłkę e-booka w sposób opisany w § 3 ust. 5 i 6) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy.
  Zgodnie z Ustawą z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta art. 38 pkt 13 wyrażenie przez Użytkownika powyższej zgody oznacza jednocześnie utratę prawa odstąpienia od umowy.

 4. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty Użytkownika na koncie bankowym.

 5. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mailowej z załączoną publikacją (e-bookiem) w formacie PDF. Wiadomość ta wysyłana jest przez Administratora w trybie automatycznego żądania potwierdzenia odbioru, tylko i wyłącznie na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy. Użytkownik zobowiązuje się potwierdzić odbiór wiadomości.

 6. Dostarczany Użytkownikowi e-book wolny jest od błędów, wad i złośliwego oprogramowania. W przypadku nieotrzymania e-booka, problemów z jego otwarciem lub jeżeli po stronie zamawiającego wystąpią problemy techniczne z odbiorem zamówienia (np. z powodu przepełnionej skrzynki e-mailowej, zablokowania wiadomości przez filtr antyspamowy, awarii internetu itd.), Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie (drogą e-mailową lub telefonicznie) Administratora serwisu w terminie 7 dni od daty zakupu, celem podjęcia ponownej próby realizacji zamówienia.

 7. Jeżeli Użytkownik nie potwierdzi odbioru wiadomości z załączonym e-bookiem, ani też nie zgłosi Administratorowi serwisu ew. problemów technicznych z jego otwarciem lub odbiorem w terminie 7 dni od daty zakupu, e-book zostanie uznany za doręczony prawidłowo.

 8. Użytkownik może otrzymać rachunek za dokonaną transakcję. W tym celu powinien przesłać Administratorowi na adres e-mailowy podany w § 1 ust. 2. (do końca miesiąca, w którym nastąpił zakup) wszystkie dane niezbędne do wystawienia rachunku.
  Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przesłanie rachunku w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą e-mailową.§ 4 - PRAWA DO ZAKUPIONYCH PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH (E-BOOKÓW)

 1. Użytkownik wyraża zgodę na oznaczenie e-booka poprzez umieszczenie w jego treści, w sposób widoczny jak i niewidoczny, nr Klienta (Użytkownika) i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań zmierzających do zmiany lub usunięcia tego oznaczenia. Oznaczenie to w żaden sposób nie będzie pozwalać na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Użytkownika, a służy jedynie identyfikacji jego osoby i samej transakcji przez Administratora.

 2. Nabywca e-booka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, tj. odtwarzać w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera i innych urządzeń w celu zapoznania się z treścią. Zabronione jest powielanie pliku e-booka, kopiowanie i odsprzedawanie jego fragmentów lub całości, a także zmienianie jego struktury (formatu pliku) oraz usuwanie zabezpieczeń. Niedozwolone jest również udostępnianie e-booka osobom trzecim oraz publiczne jego odtwarzanie bez względu na formę i cel takich działań.

 3. Sprzedawca zezwala i zaleca Użytkownikowi sporządzenie jednej kopii zapasowej e-booka na oddzielnym nośniku, celem zabezpieczenia oryginału przed jego utratą. W przypadku utraty oryginału e-booka nie jest możliwe otrzymanie następnego egzemplarza, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile będzie jeszcze dostępny w ofercie serwisu.

 4. Wszystkie e-booki udostępniane na łamach serwisu podlegają ochronie prawnej przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

 5. Firmy pragnące wykorzystywać e-book w ramach prowadzonej działalności, zgodnie z § 2 ust. 4 regulaminu powinny zawrzeć z właścicielem serwisu stosowną umowę i nabyć prawa licencyjne.§ 5 - ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ DOTYCZĄCYCH PRAWA DOSTĘPU DO STREFY KLIENTA I ZAMIESZCZONYCH W NIEJ MATERIAŁÓW

 1. Za pośrednictwem serwisu CzasNaTrenera.pl Użytkownik może zakupić Prawo ostępu do treści elektronicznych zamieszczonych w chronionej loginem i hasłem, Strefie Klienta.
  Login i hasło do wykupionej usługi ustala każdorazowo Administrator i przekazuje je Użytkownikowi w sposób opisany w § 5 ust. 5 i 6.

  Dokonując zakupu, Użytkownik uzyskuje Prawo dostępu do danej usługi na okres rozliczeniowy określony każdorazowo w opisie produktu (usługi). Okres rozliczeniowy liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy. Po upływie tego okresu Prawo dostępu do wykupionej usługi automatycznie wygasa.

  Użytkownik może wykupić Prawo dostępu zarówno do części, jak i do wszystkich treści zamieszczonych w Strefie Klienta. Zakres treści/materiałów dostępnych w danej usłudze wyszczególniony jest każdorazowo w opisie produktu (usługi).

 2. Opłatę za Prawo dostępu do Strefy Klienta Użytkownik może uiścić wyłącznie poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Sprzedawcy po uprzednim zawarciu ze Sprzedawcą Umowy na odległość w sposób opisany w § 5 ust. 3 regulaminu.

 3. Do zawarcia Umowy na odległość konieczne jest potwierdzenie przez Użytkownika faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności, akceptowania zawartych w nich postanowień oraz podanie danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu e-mailowego), a następnie złożenie zamówienia poprzez kliknięcie na stronach serwisu przycisku "Potwierdzam złożenie zamówienia" i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na kolejnych etapach składania zamówienia.

  Jeżeli w terminie 7 dni od zawarcia Umowy na odległość Użytkownik nie uiści opłaty wynikającej z Umowy - Umowę uznaje się za nieważną, a Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

  Zawierając Umowę na odległość o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownik zobowiązany jest także do wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia (tj. w tym przypadku na wysyłkę loginu i hasła dostępu do Strefy Klienta w sposób opisany w § 5 ust. 5 i 6) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy.
  Zgodnie z Ustawą z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta art. 38 pkt 13 wyrażenie przez Użytkownika powyższej zgody oznacza jednocześnie utratę prawa odstąpienia od umowy.

 4. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania wpłaty Użytkownika na koncie bankowym.

 5. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mailowej zawierającej instrukcję logowania oraz login i hasło dostępu do Strefy Klienta. Wiadomość ta wysyłana jest przez Administratora w trybie automatycznego żądania potwierdzenia odbioru, tylko i wyłącznie na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy. Użytkownik zobowiązuje się potwierdzić odbiór wiadomości.

 6. W przypadku nieotrzymania wiadomości z loginem i hasłem dostępu, problemów z jej otwarciem lub jeżeli po stronie zamawiającego wystąpią problemy techniczne z odbiorem zamówienia (np. z powodu przepełnionej skrzynki e-mailowej, zablokowania wiadomości przez filtr antyspamowy, awarii internetu itd.), Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie (drogą e-mailową lub telefonicznie) Administratora serwisu w terminie 7 dni od daty zakupu, celem podjęcia ponownej próby realizacji zamówienia.

  W wyjątkowych przypadkach na prośbę Użytkownika (po uprzedniej jego weryfikacji) login i hasło dostępu mogą zostać przekazane telefonicznie.

 7. Jeżeli Użytkownik nie potwierdzi odbioru wiadomości z loginem i hasłem dostępu, ani też nie zgłosi Administratorowi serwisu ew. problemów technicznych z jej otwarciem lub odbiorem w terminie 7 dni od daty zakupu, zamówienie zostanie uznane za zrealizowane prawidłowo.

 8. Użytkownik może otrzymać rachunek za dokonaną transakcję. W tym celu powinien przesłać Administratorowi a adres e-mailowy podany w § 1 ust. 2. (do końca miesiąca, w którym nastąpił zakup) wszystkie dane niezbędne do wystawienia rachunku.
  Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przesłanie rachunku w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą e-mailową.§ 6 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROTY

 1. Ponieważ zamawiane treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane są Użytkownikowi jedynie w formie elektronicznej, Użytkownik zawierając Umowę na odległość, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz w § 5 ust. 2 i 3, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia tj. na wysyłkę e-booka (w przypadku zakupu publikacji elektronicznej) oraz na wysyłkę loginu i hasła (w przypadku zakupu Prawa dostępu do Strefy Klienta) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy.
  Zgodnie z Ustawą z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta art. 38 pkt 13 wyrażenie przez konsumenta powyższej zgody oznacza jednocześnie utratę prawa odstąpienia od umowy.
  Tym samym, po uiszczeniu opłaty, Użytkownikowi nie przysługuje jej zwrot.§ 7 - SPORY I REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych produktów/usług powinny być zgłoszone Administratorowi drogą e-mailową na adres kontakt[at]czasnatrenera.pl - gdzie [at]=@)

 2. Zgłoszenia reklamacyjne będę rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, a użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.

 3. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo sąd powszechny.§ 8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące serwis.

 2. Administrator nie udostępnia informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim, bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  Użytkownik zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w regulaminie.Dokumentacja serwisu  |  Mapa serwisu

Copyright © 2012 - 2021 POLTREN Wojciech Kowalczyk