STREFA KLIENTA Szukaj w serwisie...


Regulamin treningów personalnych (indywidualnych)


Regulamin obowiązuje od 01.12.2016r.


 1. Treningi personalne prowadzone są przez trenera personalnego Wojciecha Kowalczyka reprezentującego firmę POLTREN, będącą właścicielem serwisu CzasNaTrenera.pl.

 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika zajęć oświadczenia o:

  • braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach,
  • braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,
  • posiadaniu ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go.


 3. Opłatę za treningi Klient (Uczestnik zajęć) zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć, wyłącznie przelewem na konto bankowe: 26 1140 2004 0000 3502 7428 4804

 4. Klient ma możliwość wykupienia następujących pakietów treningowych:

  Pakiety 4 tygodniowe w formie: 6, 8, 10 lub 12 treningów w pakiecie, do których otrzymuje w ramach promocji odpowiednio: 2, 4, 6, lub 8 dodatkowych (darmowych) treningów;
  Pakiety 12 tygodniowe w formie: 16, 20, 24 lub 28 treningów w pakiecie, do których otrzymuje w ramach promocji odpowiednio: 8, 16, 24, lub 32 dodatkowe (darmowe) treningi.

  Sposób rozliczania pakietów treningowych:

  Okres ważności pakietów treningowych liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening.
  W pierwszej kolejności realizowane są treningi płatne, wykupione przez klienta - w następnej, treningi promocyjne (darmowe).
  Treningi płatne i promocyjne należy wykorzystać w okresie ważności pakietu.
  Niewykorzystane treningi z pakietu, nie przechodzą na kolejny okres, jednakże Uczestnik ma prawo do przesunięcia 2 treningów w miesiącu z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia trenera z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

  W przypadku rezygnacji z treningów, Klientowi przysługuje zwrot należności za niewykorzystane płatne treningi, pomniejszony o ew. koszty karnetów poniesione przez trenera. Niewykorzystane treningi promocyjne (darmowe) nie podlegają zwrotowi ani rozliczeniu.

 5. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych.
  W przypadku odwołania treningów przez trenera, Uczestnikowi przysługuje zwrot należności za niewykorzystane płatne treningi naliczany zgodnie z pkt. 4 regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 6 regulaminu.

 6. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej z treningu z ww. powodów nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

 7. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia.

 8. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody trenera jest zabronione.

 9. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników zajęć.

 10. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.

 11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest śledzić na bieżąco ew. zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.

 12. Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.czasnatrenera.pl/pds/regulamin-treningow-personalnych.html
  Oświadczenie dostępne jest na stronie: https://www.czasnatrenera.pl/pds/oswiadczenie-uczestnika-zajec.pdfDokumentacja serwisu  |  Mapa serwisu

Copyright © 2012 - 2021 POLTREN Wojciech Kowalczyk